KANALIZÁCIA - VODOVODY - ŠACHTY - POKLOPY - ŽĽABY - VPÚŠTE - MREŽE

PE Tlakové rúry a tvarovky

TLAKOVÉ POTRUBNÉ SYSTÉMY
 
Tlakové potrubné systémy z PVC-U a PE sú vhodné na prepravu pitnej a úžitkovej vody, na pretlakovú a vákuovú kanalizáciu a na prepravu rôznych druhov kvapalín.
 
Tlakové rúry a tvarovky z PVC-U slúžia predovšetkým na rozvod tlakovej vody a rôznych kvapalín, ku ktorým je PVC-U a tesniace elementy stále. Maximálna prevádzková teplota prepravovaného média je stanovená do 45° pri súčastnom znížení prevádzkového tlaku. Deklarovaná životnosť rúr je 50 rokov pri prevádzkovej teplote do 20°C.
 
Tlakový potrubný systém z PE je určený na prepravu studenej vody, možno ho však použiť i na prepravu média s vyššou teplotou pri súčasnom znížení prevádzkového tlaku.

 
Tlakový potrubný systém z PE
 
Tlakové rúry a tvarovky sú vyrábané podľa STN EN 12201-1,2,3,4 v tlakových radách PN 6, 8, 10 a 16, kde PN je menovitý tlak v baroch. Rúry sú vyrábané so stavebnými dĺžkami 6 a 12 m, menšie priemery rúr môžu byť aj navíjané do kotúčov s dlhšími stavebnými dĺžkami rúr.
 
Rúry v jednotlivých tlakových radách sú vyrábané z rôznych typov PE (PE 40, PE 80 a PE 100) s rozdielnou minimálnou pevnosťou materiálu (MRS) a konštrukčným napätím (σs) podľa tab. 1 a vzťahu σs=MRS/C, pričom C je celkový prevádzkový bezpečnostný koeficient. Pre PE materiál Cmin=1,25. V prípade požiadaviek zabezpečujeme aj rúry s SDR 17,6 pre PE 80.

Materiál a konštrukčné napätie

Označenie materiálu

MRS (MPa)

σs (MPa)

C

PE100 (PEHD)

10,0

8,0

1,25

PE80 (PEHD)

8,0

6,3

1,25

PE40 (PEHD)

4,0

3,2

1,25

PEHD - vysokohustotný (lineárny lPE) polyetylén
PELD - nízkohustotný (rozvetvený rPE) polyetylén
 
Rúry sa vyrábajú vo farbe čiernej s modrými pásmi. V zmysle STN 73 0862 sú rúry a tvarovky z PE zaradené do stupňa horľavosti C3. Rúry a tvarovky z PE sa navzájom spájajú tepelným zváraním (zváraním na tupo, polyfúziou resp. elektrofúziou - elektrotvarovkami) v zmysle STN ISO 12176-1. Rúry menších priemerov je možné spájať i mechanickými tvarovkami. Pozor! Rúry a tvarovky z PE sa nesmú spájať lepením. Rúry a tvarovky z PE vyhovujú legislatívnym predpisom pre plastové látky prichádzajúce do styku s požívatinami. Sú určené na tlakové a beztlakové rozvody pitnej a úžitkovej vody, na pretlakovú a podtlakovú kanalizáciu (rúry sa vyrábajú v čiernej farbe s hnedými pásmi) a na prepravu iných kvapalín, ku ktorým je PE stály podľa TNI ISO/TR 10358 "Rúry a tvarovky z plastov. Klasifikačné tabuľky kombinovanej chemickej odolnosti."
 
Deklarovaná životnosť rúr je 50 rokov pri prevádzkovej teplote vody do 20°C a dovolenom pracovnom (menovitom) tlaku PN. Pri vyšších prevádzkových teplotách od 20°C do 40°C a pri zachovaní životnosti rúr 50 rokov musí byť pre výpočet povoleného prevádzkového tlaku fT použitý doplnkový znižujúci faktor pričom platí vzťah [fT] = [PN].fT v baroch. Hodnoty pre rôzne typy PE materiálu sú uvedené v tabuľke.

Označenie materiálu

Znižujúci faktor fT pre teplotu vody

20 °C

25 °C

30 °C

35 °C

40 °C

PE100

1

0,93

0,87

0,80

0,74

PE80

1

0,90

0,81

0,72

0,62

PE40

1

0,82

0,65

0,47

0,30

Fyzikálne a mechanické vlastnosti materiálu pre výrobu rúr a tvaroviek

Vlastnosť

Jednotka

Druh PE

PE40

PE80

PE100

Hustota

kg.m3

925 - 940

949 - 956

952

Index toku taveniny (190°C, 2,16 kg)

g/10 min

0,20 - 0,40

0,05 - 0,10

< 0,15

Modul pružnosti v ohybe, 1 min.

MPa

120

750

1200

Pevnosť na medzi klzu v ťahu

MPa

≥ 10

≥ 19

25

Pevnosť v ťahu pri pretrhnutí

MPa

≥ 14

≥ 29

38

Ťažnosť pri pretrhnutí

%

≥ 400

≥ 500

> 600

Teplota mäknutia podľa Vicata (1 kg)

°C

92

≥ 118

127

Povrchový elektrický odpor

Ω

> 1012

> 1014

> 1014

Tepelná vodivosť

W/m.°C

0,35

0,42

0,38

Koeficient dĺžkovej tepelnej rozťažnosti

mm/m.°C

0,2

0,2

0,13

Max. ťahová sila na prierezovú plochu rúry pri zaťahovaní potrubia (relining)

kN/cm2

0,8

Balenie, preprava a skladovanie rúr a tvaroviek

Priemer

Počet rúr

Priemer

Počet rúr

32

599

125

53

40

515

140

46

5

293

160

39

063

202

200

23

75

127

225

11

90

95

280

11

110

60

318

8

Tvarovky sa balia do vriec a klietok, alebo kartónov na palety previazané páskou, prípadne bez balenia. Tvarovky sa prepravujú v čistých dopravných prostriedkoch tak, aby sa zabránilo ich poškodeniu.
 
Pri skladovaní rúr a tvaroviek je potrebné dodržiavať STN 64 0090 a PND 71-01014.

 

Tlakový potrubný systém z PE

VYHĽADÁVANIE
KONTAKTY
Alexander Fehér FEER
Medzi mostami 5
040 01 Košice
Tel.: 055/ 677 12 03
Mobil: 0911 617 000
E-mail: feer@feer.sk
viac...
Webdesign: ULTRACODE